تیوال | Mokhtar: فکر کردن،نوشتن یا خلق یک نمایش در عین حال به معنی تغییر
S3 : 11:31:47
فکر کردن،نوشتن یا خلق یک نمایش در عین حال به معنی تغییر دادن جامعه،تغییر دادن دولت و نقد موشکافانه ی ایدئولوژی هاست.
(Bertolt Brecht, 1931)
میترا این را خواند
رضا تهوری، r 0 y a و نیلوفر ثانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید