تیوال | مونا ب درباره نمایش یک روز تابستانی: من اگر دلم بخواد مشکلات فلسفی زندگیم بیشتر بشه باید
S3 : 09:35:15
من اگر دلم بخواد مشکلات فلسفی زندگیم بیشتر بشه باید کیو ببینم؟