تیوال | مونا ب درباره نمایش یک روز تابستانی: من اگر دلم بخواد مشکلات فلسفی زندگیم بیشتر بشه باید
S2 : 21:03:31
من اگر دلم بخواد مشکلات فلسفی زندگیم بیشتر بشه باید کیو ببینم؟