تیوال | مرضیه سیف درباره نمایش یک روز تابستانی: فرق من با تو اینه که تو از زندگی خودت بدت میاد و
S2 : 19:58:25
فرق من با تو اینه که تو از زندگی خودت بدت میاد
و من از خود زندگی!!