تیوال | مرضیه سیف درباره نمایش یک روز تابستانی: فرق من با تو اینه که تو از زندگی خودت بدت میاد و
S3 : 16:09:57
فرق من با تو اینه که تو از زندگی خودت بدت میاد
و من از خود زندگی!!