تیوال | ایمان رجایی درباره نمایش خاموشی دریا: نمایشی محترم با دیالوگ های قابل تامل.. نمایش درهم شکستن
S2 : 18:59:02
ایمان رجایی
درباره نمایش خاموشی دریا i
نمایشی محترم با دیالوگ های قابل تامل.. نمایش درهم شکستن یک ملت مغرور