تیوال | یگانه درباره فیلم شب‌های روشن: رویا : گدایى همه جورش بده ، گدایى عشق که از همش بد
S3 : 20:07:22
یگانه
درباره فیلم شب‌های روشن i
رویا : گدایى همه جورش بده ، گدایى عشق که از همش بد تره. وقتى فکر میکنم میبینم به همه چى پشت پا زدم و زندگیمو گذاشتم سر یه قراری که...تو میگى من سبک شدم؟
استاد : خب عشق ادمو سبک میکنه ، مگه نمیکنه؟