آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رامین غفرانی درباره نمایش فصل شکار بادبادک ها: ترکیب هنگ درام و اون ساز فلوت مانند که فکر میکنم دودوک بود بسیار دلنشی
S3 : 03:00:45 | com/org
ترکیب هنگ درام و اون ساز فلوت مانند که فکر میکنم دودوک بود بسیار دلنشین بود.
متن و اجرا هم بسیار خوب بود.
فقط متاسفانه نمایش با 35 دقیقه تاخیر شروع شد که ظاهرا به خاطر بی برنامگی در اجرای ساعت قبل این سالن بود.