تیوال | Mokhtar: آدم ها لالت می کنند،بعد می پرسند چرا حرف نمی زنی؟!این
S3 : 23:23:07
آدم ها لالت می کنند،بعد می پرسند چرا حرف نمی زنی؟!این خنده دارترین نمایش نامه ی دنیاست. (نیل سایمون)
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید