تیوال | مجتبی مهدی زاده درباره نمایش یک روز تابستانی: این روزها شادی های زمانه مثال پروانه ایی می ماند که
S3 : 20:50:27
این روزها
شادی های زمانه
مثال پروانه ایی می ماند
که هر چه پسر بچه کوچک بازیگوش
تلاش می کند
نمی تواند آن را بدست بیاورد

نمی داند که
باید آرام باشد
آرام بماند
تا روی شانه هایش
آهسته بنشیند

حتی در جاهای غیر قابل باور هم
وقتی باغبان پیر
به ... دیدن ادامه » گلدان ها آب می دهد
شاعر زیبایی شده
که با بزرگ ترین عشق
در کوتاه ترین جمله
روی لطیف ترین گل
چشم انتظاری را به بار می نشاند

و شک ندارد
که اولین سڪانس عاشقانه اش
فقط در آغوش برگ های سبز درختانش
رقم می خورد
اگر زیباترین خواب اش
به اِڪران می رسید.

#مجتبی