تیوال | گروه همیاری درباره نمایش اضطراری: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، چهارشنبه ۱۱ و جمعه
S2 : 18:15:25
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، چهارشنبه ۱۱ و جمعه ۱۳ مهر، به کارگردانی محمدرضا ستاری و با بازی عباس خداوردیان، شیوا جوانمرد، عاطفه امینی و ... آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید