تیوال | فرزاد درباره نمایش کافه پولشری: برای دوست داشتنِ کسی که نباید شرمنده بود، نفرت و کینه
S3 : 03:29:49
فرزاد
درباره نمایش کافه پولشری i
برای دوست داشتنِ کسی که نباید شرمنده بود، نفرت و کینه شرمندگی داره، دوست داشتن که شرمندگی نداره!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید