تیوال | قنبرعلی رودگر: "سپید" تو نبودی و دفتر شعرم
S3 : 03:59:47
"سپید"

تو نبودی
و دفتر شعرم
سپید بود!
سپید ایهام زیبایی داره
۰۹ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید