تیوال | کیمیا صفایی درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: این تأتر اولین تجربه ی مونولوگ برای من بود و به اندازه
S3 : 18:54:36
این تأتر اولین تجربه ی مونولوگ برای من بود و به اندازه ی کافی تجربه ی خوبی بود تا باز هم تجربه کنمشون.
موضوع واقعا برای من جالب بود و منو به فکر وامیداشت که روان یک انسان تا چه حد میتونه پیچیده باشه.
مجتبی مهدی زاده، محمد لهاک، جهان و صدف اسمعیل پور این را خواندند
رضا غیوری و فاطمه ی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید