تیوال | سرور عرب پور درباره نمایش روز پزشک: کاری دوست داشتنی با کلی حس خوب. کارگردانی به جا و درست
S3 : 23:23:54
کاری دوست داشتنی با کلی حس خوب. کارگردانی به جا و درست .متن روان.استفاده درست از سالن کوچک مولوی برای نمایش و طراحی صحنه و بازی های خیلی خیلی خوب
همه گروه خسته نباشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید