تیوال | محمد شمالی درباره نمایش سیزیف: از فیلم Hitch :"زندگی تعداد نفس هایی که می کشی
S3 : 05:59:55
محمد شمالی
درباره نمایش سیزیف i
از فیلم Hitch :"زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست، زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!" بازم زندگی کردیم تو تئاترتون، دست مریزاد نقطه
من ده-دوازده بار اون گزینه دوست‌دارم رو فشردم ولی متاسفانه فقط یکی می‌ندازه.
۱۴ آبان ۱۳۹۷
زندگی در تئاتر
۱۴ آبان ۱۳۹۷
بی نظیر
۱۵ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید