تیوال | علی عبدالرحیم درباره فیلم کوتاه تنفس: یک فیلم شعاری از جنس "گزارشگر" شبکه من و
S3 : 12:06:36
علی عبدالرحیم
درباره فیلم کوتاه تنفس i
یک فیلم شعاری از جنس "گزارشگر" شبکه من و تو با یک تروکاژ خیلی ناشیانه و اذیت کننده ی صحنه ی پایانی!!!


تکمله:
شنیدم یک جایزه ی حقوق بشری هم برده!