تیوال | محمد لهاک درباره کارگاه بازیگری با متد میخاییل چخوف: استاد حمید خان رحیمی به زعم من از تکنیکی ترین حرفه
S3 : 18:13:30
استاد حمید خان رحیمی
به زعم من از تکنیکی ترین حرفه ای ترین بازیگران عصر ما هستند.
خوشابحال شاگردانشون
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید