تیوال | محمد لهاک درباره کارگاه بازیگری با متد میخاییل چخوف: استاد حمید خان رحیمی به زعم من از تکنیکی ترین حرفه
S3 : 06:51:47
استاد حمید خان رحیمی
به زعم من از تکنیکی ترین حرفه ای ترین بازیگران عصر ما هستند.
خوشابحال شاگردانشون