تیوال | نوید راد درباره نمایش روز پزشک: پزشک: تو حاصل چی هستی؟ بیمار: تا امروز فکر میکردم
S3 : 16:19:27
پزشک: تو حاصل چی هستی؟
بیمار: تا امروز فکر میکردم حاصل یک اشتباهم ولی ...