تیوال | نوید راد درباره نمایش روز پزشک: پزشک: تو حاصل چی هستی؟ بیمار: تا امروز فکر میکردم
S3 : 20:09:36
پزشک: تو حاصل چی هستی؟
بیمار: تا امروز فکر میکردم حاصل یک اشتباهم ولی ...