کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Crimson درباره نمایش سیزیف: «تکرار کابوس» «و این، آن معنی است که آن پیر [شبلی] گفت، رضی الله عن
S3 : 13:36:54 | com/org
Crimson
درباره نمایش سیزیف i
«تکرار کابوس»

«و این، آن معنی است که آن پیر [شبلی] گفت، رضی الله عنه که: اندوه ما ابدی است، نه هرگز همت ما مقصود را بیابد و نه کلیت ما نیست گردد اندر دنیا و آخرت».
کشف المحجوب - هجویری

کابوس ها تکرار می شوند. من بارها و بارها و بارها در خواب سقوط کرده ام، از یک بلندی همیشگی، دقیقاً با همان کیفیت. تمام وجودم مستِ وحشت می شد. خوابِ هولناکی که درست تا لحظه رسیدن بدنم به زمین ادامه داشت و اینجا بود که بیدار می شدم. دیگر نه خبری از وحشت بود و نه درد.‌ تمام می شد. من کرخت و بی حرکت، چشمانم را به سقف می دوختم و نفس می کشیدم. من رها شده بودم.
کابوس ها تکرار می شوند. من بارها و بارها و بارها در بیداری سقوط کرده ام، با چشمانی باز. من سقوط می کردم و پاهایم روی پیاده رو ها. من سقوط می کردم و دستانم ... دیدن ادامه ›› در جیب هایم. من سقوط می کردم و لب هایم زمزمه کنان سرود مرگ. من غرق سقوط های تکراری شده بودم و تمام وجودم مستِ وحشت. مستیِ هولناکی که درست تا لحظه رسیدن روحم به واقعیت ادامه داشت و اینجا بود که هشیار می شدم. دیگر نه خبری از وحشت بود و نه درد. من کرخت و بی طراوت قدم بر می داشتم و چشم می دوختم به ناکجا. من رها شده بودم.
سقوط ها تکرار می شوند. ما همه مستِ وحشت می شویم. مستیِ هولناکی که تا جایی ادامه می یابد و پس از آن هشیاری است. هشیاری کرخت و رخوت باری که پس از هر سقوط بر ما عارض می شود و تکرار می شود و تکرار می شود و تکرار... ما سقوط می کنیم تا هشیار شویم و رها. سقوط می کنیم تا هشیار شویم و رها، سقوط می کنیم تا هشیار شویم و رها. سقوط، بارداری است، هشیاری، زاییدن و رهایی، مرگ.
سیزیف، بر بشریت سایه گسترده است، سایه ای که نه در قید زمان می گنجد و نه در قید مکان. کابوس های تکراری، سقوط های تکراری، تکرارهای تکراری. به نظر می رسد رهایی از این تخته سنگِ تکراری تنها با مرگ است که تحقق می یابد. اما به راستی آیا رهایی با مرگ به دست خواهد آمد؟ اگر مرگ هم چاره گر نباشد...
اندوه ما ابدی است! سیزیف ها تکرار می شوند...