تیوال | سروش درباره نمایش زندگی در تیاتر: بعد از اجرای پارسال تو شهرزاد،از آرزوهام دیدن دوباره
S2 : 05:21:10
بعد از اجرای پارسال تو شهرزاد،از آرزوهام دیدن دوباره این نمایش بود که براورده شد

این متن و این بازی ها
چقدر دلچسب .فراز و فرود و غم و شادی ،عین خود زندگی

-جانی نگام کن.خودتو ببین جانی.این عاقبتته -


اگر بتونم آخرین اجرا رو 30آذر و برای بار سوم میرم

جوانک.سخنم را باور بدار :-))))