تیوال | nazli.ahmadi درباره نمایشگاه تو اینجا بودی: عالی و بی نظیر، کمتر از این هم انتظاری نمیشه داشت
S3 : 13:51:15
عالی و بی نظیر، کمتر از این هم انتظاری نمیشه داشت از جناب اتحاد، با انتخاب جالب موسیقی و اجرایی بی تکرار ، تصاویری که تورا به خلسه میبرد ، حیف که قلمم عاجز است از ابراز واقعیت وجود این نمایشگاه

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید