تیوال | فروزین تقوی نژاد درباره نمایش سیزده: دلغشه گرفتم خیلی نتوانستم با این نمایش ارتباط برقرار
S3 : 22:36:55
دلغشه گرفتم
خیلی نتوانستم با این نمایش ارتباط برقرار کنم
دلغشه :-)) =))))
۱۵ آذر ۱۳۹۷
من نیمه ی کار رفتم بیرون
۱۶ اردیبهشت
خوب کاری کردی
۱۶ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید