تیوال | علی ژیان درباره نمایش سیزده: به آگاهی می رسانیم خرید بلیت روزهای پایانی نمایش متفاوتِ
S3 : 23:58:56
علی ژیان
درباره نمایش سیزده i
به آگاهی می رسانیم خرید بلیت روزهای پایانی نمایش متفاوتِ "سیزده" به نویسندگی و کارگردانی "مهدی کوشکی" در تیوال آغاز شد و این نمایش تمدید نخواهد شد.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید