تیوال | مریم اسدی درباره نمایش پرومته/ طاعون: پرومته / طاعون ، زیارت پابرهنه پاییزی تمام پرستش گاه
S3 : 06:36:41
پرومته / طاعون ، زیارت پابرهنه پاییزی تمام پرستش گاه های هستی با زمزمه اوراد مقدس است
پرومته / طاعون ، نام دیگر عشق و نفرت ، جبر و اختیار، و هم آغوشی هر چه محاااااال
سرپیچی و عصیان از سر ایثار و انفاق
دردنامه دردهای نامیرا که ذابح و ذبیح و درد را به تصلیب فراموشی می کشد ،
درد از یاد درد می رود و این نسیان ، صورت متعالی رستگاری دردمندانه است
وعده ایزدان به سعادت است که به نیم بهشت هم محقق نمی شود
و وعده آدمیان به شقاوت که به کمال دوزخیش مثبوت می شود
بند بندگیِ ناخوشی و مرارت و ملال آدمیان و حیلت خدایگان مستمند ستایش و پرستش است
و قاطع بند ، شادی و سرور و طرب
طاعون در چشم آدمیست و آدمی ، خودِ طاعووون
و آدمی امتناع ورز از جبر، آخرین درب رستگاری به روایت ایزدان سیّاس را با اختیار انتخاب سُرور مصائب زندگی طاعون زده ، پشت سر می بندد


طاعونی ... دیدن ادامه » برافروخته را علاجی جز ابتیاع بلیط آدینه نیست :)