تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هار: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش،یکشنبه ۲۵ و سه شنبه
S3 : 21:38:23
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش،یکشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۷ آذر، به کارگردانی حسین پوریانی فر و با بازی علیرضا آشوری، سپندار اعلم، میلاد افواج، مرصاد بورقان، متین حبیبیان و ... آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید