تیوال | nima ezzati درباره نمایش آخر بازی: آره، ی روزی می فهمی که چیه، مث من می شی، دیگه هیچ کس
S3 : 21:06:21
nima ezzati
درباره نمایش آخر بازی i
آره، ی روزی می فهمی که چیه، مث من می شی، دیگه هیچ کس باهات نیست چون به کسی رحم نکردی و دیگه کسی هم نمی مونه که بخای بهش رحم کنی...
محسن حسین، آذر و مبین مولائی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید