تیوال | پوریا درباره نمایش هار: تماشای هنجارسازی به روایت کت واک در کنار آقای اسماعیل
S2 : 19:45:51
پوریا
درباره نمایش هار i
تماشای هنجارسازی به روایت کت واک در کنار آقای اسماعیل گرجی عزیز (بطور اتفاقی) ! از خودم میپرسیدم ایشان که در سیزیف میگفتند "بزاید تا بمیراند " الان در قالب تماشاچی چه چیزی میگویند ؟
ببیند تا نشخوار کند ؟
یا که چی .... ؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید