تیوال | الهه رحمانی درباره نمایش زندگی در تیاتر: جانی: جان ....به در خواهیم برد؟ رابرت: جان........
S2 : 16:28:10
جانی: جان ....به در خواهیم برد؟
رابرت: جان........ به در خواهیم برد؟
جانی: بله دیگه.جان ویرگول به در خواهیم برد؟
رابرت: تو کل متن و خط زدی بعد یه ویرگول نمیتونی خط بزنی؟ جان........ به در خواهیم برد؟ مثل اینکه من برگردم بگم منتقدا........ ِی حروم....زاده