تیوال | حمیدرضا مرادی: ( ای هیچ برای هیچ و تمام این سال ها هیچ ) ▪️کفش
S3 : 01:02:58

( ای هیچ برای هیچ و تمام این سال ها هیچ )
▪️کفش هایی که جا ماند.
▪️برگه دفاعی که فرصت دفاع نداشت.
▪️پیچی که بوی مرگ داشت.
▪️راه پرپیچی که انتها نداشت.
▪️خدایی که دیگه حال نداشت.
▪️آروزهایی که بال نداشت.
▪️پیچ هم پیچید اما فرشتگان نپیچیدند و مستقیما از جهنم به بهشت پیچیدند.
▪️و چه تلخ است که قصه زندگیت جایی تموم بشه که شروع زندگیت باشه.
آقای سوبژه (محمد لهاک)، پگاه ن و *مریم* این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید