تیوال | HadyAba30 درباره نمایشگاه مجموعه لباس های مردانه «صدف تحویلدار زاده»: این لباس های که من دیدم مردانه بود یا من اشتباهی رفتم البته
S3 : 12:07:46
این لباس های که من دیدم مردانه بود یا من اشتباهی رفتم
البته با تمام احترام به خانم صدف تحویلدار زاده