تیوال | مرتضی کلانی: " در صحن ِ مدرسه به یادم آمد که نظامی عروضی می
S3 : 13:57:33
" در صحن ِ مدرسه به یادم آمد که نظامی عروضی می گوید : " شاعر باید دوازده هزار شعر از قدما حفظ کند . " اندازه ی قطعی آن را هم قید کرده است ، مثل ِ این که یازده هزار غیر ممکن بوده است . من یقین دارم هیچ شاعر بزرگی به
واسطه ی حفظ اشعار ، شاعر بزرگی نشده است . این رویه معمول به سیزده قرن است . خیال کنید تخمینا" سیزده میلیون شاعر ، در صورتی که عده ی شعرای ِ متوسط و بزرگ ِ ایران به پنجاه نفر نمی رسد . این میزانی است که ضعف ِ بنیه ، عدم ِ تمرین و مشق ، کاملا" آن را می تواند مضمحل کند ."


# مجموعه آثار منثور ِ نیمایوشیچ
#سفرنامه_ی_بار_فروش
#انتشارات_رشدیه
#چاپ_اول_۱۳۹۶

پ.ن : به حدی این سفرنامه خواندنی ست ، که تبدیل به
کتاب ِ بالینی من شده . شب ها با یاد آوری نوشته های این سفرنامه به خواب می روم ، و روز ها هم در بیداری آن را مرور می کنم .از: نیمایوشیج
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید