تیوال | وحید عمرانی: به این قلب خسته طبیبانه نگاه نکن اینها که می بینی
S2 : 21:12:36
به این قلب خسته
طبیبانه نگاه نکن
اینها که می بینی در حصارش گرفته اند
رگ نیستند
ریشۀ نسترنی ست
که روزی بوییدی
و به دستم دادی.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید