تیوال | کیکاوسی نژاد: از تفاوتها تفاوت می زاید حال آنکه به هیچ متمم و صفتی
S2 : 20:43:15
از تفاوتها تفاوت می زاید
حال آنکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق
خود به تنهایی دنیایی ست عشق...
یا در میانش هستی در آتشش
یا بیرونش هستی در حسرتش
پیرزاد و قنبرعلی رودگر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید