تیوال | Mary.57: چشم‌هایم را با دستانم می پوشانم تا طعمه نگاه های
S3 : 13:36:02
چشم‌هایم را با دستانم می پوشانم
تا طعمه نگاه های
عابرین کنجکاو نباشم ؛
اشک‌ها بی اختیار
صورتم را طعم دار کرده اند.
هنوز!!!
صدای بوق ممتد تلفن
بعد از قطع شدن
در گوشم سوت می کشد .
دلم ترحم رهگذران
متعجب را نمی خواهد!
بی توجه به تمامی توجه ها
روی نیمکتی در پارک می نشینم ؛
تمامی حواسم را متمرکز یک چیز می کنم
راهی که منتهی می شود به “آینده “
آینده ... دیدن ادامه » ای که قطعا “تو”
درونش نقشی نخواهی داشت “رفیق “..

م.خانی
محمدرضا مدیری، جهان و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید