تیوال | وحید عمرانی: مهتاب شبی در جنگل درختان هزار ساله خاطرۀ ماجراهای
S3 : 14:21:42
مهتاب شبی در جنگل
درختان هزار ساله
خاطرۀ ماجراهای اجدادمان را
در حافظۀ چوب هایشان
مرور می کردند
و دانه هایشان را
بر خاک می افکندند
فردا که جنگلِ نو
سر از خاک برآرد
داستان های ما را
به خاطر خواهد داشت.
مرتضی کلانی، بامداد و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید