تیوال | دنیا گفتاری درباره نمایش خنکای ختم خاطره:
S3 : 19:35:01
بازی بازیگران مخصوصا بهنام شرفی و آقای آذرنگ عالی بود
رامین غفرانی این را خواند
بهار و فاطمه دُرامامی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید