تیوال | دنیا گفتاری درباره نمایش خنکای ختم خاطره:
S3 : 13:51:33
بازی بازیگران مخصوصا بهنام شرفی و آقای آذرنگ عالی بود
رامین غفرانی این را خواند
بهار و فاطمه دُرامامی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید