تیوال | MATIN MIRZAEE درباره نمایش تبرئه: به دنبال چه انگاره ای برای شروع سد شکنی در مکتب رئالیسم
S3 : 05:21:49
MATIN MIRZAEE
درباره نمایش تبرئه i
به دنبال چه انگاره ای برای شروع سد شکنی در مکتب رئالیسم هستیم؟!
أمثال بکت و چخوف سالهاست که راقعیت های زندگی ما را به نمایش کشیده اند ؛ در انتظار گودو، سه شب با مدوکس و چه و چه و چه را میخوانیم اما درگیر عارق های روشن فکری هستیم و در جهل میسوزیم

خوشحالم که ((تبرئه)) توانسته خواسته های نفس انسانی رو در غالب نمایش در بیاره و زندگی روزمره مارو به چالش بکشه
MATIN MIRZAEE، صدف اسمعیل پور، امیر و حمیدرضا مرادی این را خواندند
آیلار و Mehdi Asadi این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید