کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فاطمه.ش درباره نمایش کالبد شکافی: خیلی تئاتر خوبی بود. اجراهای فوق العاده... و روایتی
S3 : 06:13:10 | com/org
فاطمه.ش
درباره نمایش کالبد شکافی i
خیلی تئاتر خوبی بود. اجراهای فوق العاده... و روایتی دردناک از قضاوتهای ما، ترس های یک ترنس و خشونتهایی که علیه اش اعمال میشه
پیشنهاد میکنم حتما ببینید
حمیدرضا مرادی این را خواند
گل آرا پورمظفر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید