آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسترن ربانی درباره نمایش ازدواج آقای می سی سی پی: آقای می سی سی پی فوق العاده بود.آرامشی که داشت و در صداش نمایان بود و
S3 : 00:37:29 | com/org
آقای می سی سی پی فوق العاده بود.آرامشی که داشت و در صداش نمایان بود و خوشحالی از اثبات حکم اعدام سی صد و پنجاه نفر!هنرپیشش عالی بازی کرده بود.کودکانه حرف زدنش هم فوق العاده بود.