تیوال | نیلوفر درباره فیلم آشفتگی: فیلم من رو خیلی زیاد،به یاد " سالاد فصل"
S2 : 17:18:54
نیلوفر
درباره فیلم آشفتگی i
فیلم من رو خیلی زیاد،به یاد " سالاد فصل" انداخت..
در کل حرف تازه ای برای زدن نداشت،بازیها هم معمولی بود..فاجعه نبود و از دیدنش پشیمون نیستم اما قدم رو به جلویی برای جیرانی نبود..