تیوال | kasra nari: بارانى که یکشنبه شب روى پشت بام بیمارستان به زمین کوبیده
S2 : 02:18:05
بارانى که یکشنبه شب روى پشت بام بیمارستان به زمین کوبیده مى شد
در دورترین نقطه اى که این شهر از تو قرار دارد نگاهى مى انداخت
و بیمارستان را به نشانه اعتراضى که در درونش اتفاق افتاده بود ، سنگ مى زد
تا یادش بماند ؛
نورافکنى که چند ساعت قبل ، چشم هاى تاریک اش را هدف گرفته بود
نه باران را مى شناخت ، نه بیمارستان و نه حتى خود اول شخص این بیمارستان صحرایى را ؛
و یادش مانده بود که در سرم چه چیز مى گذرد ،
در سرم نقاشى ات را دیده بود ، که با خودت مو نمى زد و چشم هایى که هیچ وقت قرار نبود نور زننده نورافکن بالاى سرم را نگاه کند .
.
بارانى که یکشنبه شب روى پشت بام بیمارستان به زمین کوبیده مى شد
اول شخص این بیمارستان صحرایى ، روبرویش دسته گلى را مى دید که دخترِ دوم شخص این بیمارستان در دست گرفته بود ؛
نگاه اش کرد
تا یادش بماند ؛
این نخستین نگاهِ این بیمارستان ... دیدن ادامه » است .
.
#کسرى_نارى
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید