تیوال | kasra nari: منجیل مى گردد دور سرم با بادهاى سحرخیزش با آن همه
S3 : 01:22:17
منجیل مى گردد دور سرم با بادهاى سحرخیزش
با آن همه غول تشن ها ، غول تشن ها ، غول تشن ها
دور مى گیرند ، در صبحى که بیدار شدنم بهانه اى بیش نبود .
بهانه اى برایش تراشیدم ، و عرق هاى ریخته روى سرم
بهانه اى شد ، تا صبحى را با منجیلى که دور سرم مى چرخید و غول تشن هاى خواب آلودش ورق بزنم .
ادامه مى دهم خودم را
خودم را تن به تن غول تشن ها ادامه مى دهم
ناگهان قطع مى شود عرق هاى روى پیشانى ام
قطع مى شود سرماى بادهاى سحرخیز
قطع مى شود .
قطع مى شود .
قطع مى شود .
و ادامه خواهد داشت ، اتفاقى که بهانه ام باشد
تا باز براى بار چندم ، غول تشن هاى سفید چشم هایت را روبرویم نقاشى کنند.
و کاش بعدازظهر ، عطرى که در تهران به شانه هایت مى پاشد ، بادى باشد براى بهانه هاى من و غول تشن هاى سفیدى که نقاش هاى این شهر اند .
.
عطر ... دیدن ادامه » را به هوا هدیه کن .
و من قطع مى شوم .....
از چرخیدن به دور شهرى که ، اسمش هم برایم فرقى نمى کند .
.
غول تشن ها
غول تشن ها
غول تشن ها
فرش مى بافند و چشم هایت روى فرش سرم را دوباره به چرخیدن نزدیک مى کند .
#کسرى_نارى
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید