تیوال | مجتبی مهدی زاده درباره فیلم غلامرضا تختی: تختی، مصدقی بود، مصدق هم تختی بود یکی بود یکی
S3 : 17:50:44
تختی،
مصدقی بود،
مصدق هم
تختی بود

یکی بود
یکی نبود
زیر گنبد کبود

یه آقا بود،
اسمش
غلامرضا تختی بود

یکی هست
یکی رفت
یکی ... دیدن ادامه » بعد از این همه گذشت سال

هنوزم
جاش توی قلب هاست
که هست

یکی بود
خیلی خیلی مَرد بود
میون همه ی نامردا

یه آقا بود،
اسمش
غلامرضا تختی بود.

تختی،
مصدقی بود،
مصدق هم
تختی بود

#مجتبی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید