تیوال | کیکاوسی نژاد: تن تو کوه دماوند است با غرورش تا عرش تن تو دنیایی
S3 : 01:27:28
تن تو کوه دماوند است
با غرورش تا عرش
تن تو دنیایی از چشم است ...
تن تو جنگل بیداری هاست
هم چنان پا بر جا
خواب را خاک کند در چشمت
تن تو آن حرف نایاب است
خیمه می بست برای شفق فرداها ...
تن تو سلسله البرز است
تن تو
دنیایی از چشم است ...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید