تیوال | وحید عمرانی: بر نیمۀ ماه سایه ای پیدا شد در شهر هزار ولوله برپا
S3 : 12:40:09
بر نیمۀ ماه سایه ای پیدا شد
در شهر هزار ولوله برپا شد
آن زلف سیاه چهره ات را پوشاند
صدها مفتون به دیدنش شیدا شد
۵ روز پیش، دوشنبه
کیکاوسی نژاد، امیررضا، محمدرضا مدیری و بامداد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید