تیوال | وحید عمرانی: بر نیمۀ ماه سایه ای پیدا شد در شهر هزار ولوله برپا
S2 : 01:37:46
بر نیمۀ ماه سایه ای پیدا شد
در شهر هزار ولوله برپا شد
آن زلف سیاه چهره ات را پوشاند
صدها مفتون به دیدنش شیدا شد
کیکاوسی نژاد، امیررضا، محمدرضا مدیری و بامداد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید