تیوال | مرتضی سوری درباره فیلم متری شیش و نیم: پایین تر از سطح انتظارم در مجموع متوسط رو به بالا بازی
S3 : 15:20:15
پایین تر از سطح انتظارم
در مجموع متوسط رو به بالا
بازی خوب پیمان معادی