تیوال | امیرعلی یکتا: تو می خندی شمعدانی ریسه می رود مریم می رقصد نیلوفر
S3 : 15:19:08
تو می خندی
شمعدانی ریسه می رود
مریم می رقصد
نیلوفر گل می کند
خورشید طلوع می کند
و من عاشقتر می شوم
امیر و مهگام مرتضی پور این را خواندند
محمدرضا، آذرمهر و جهان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید