تیوال | گروه همیاری درباره استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها: خرید بلیت این استندآپ کمدی با اجرای (کمدین ها) نسیم
S3 : 01:23:12
خرید بلیت این استندآپ کمدی با اجرای (کمدین ها) نسیم (سامان قویدل)، همایون قطب الدینی، نیما گل افشان آغاز شد.
زهرا پوررضا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید