تیوال | امیررضا: میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری ست خورشیدی که
S3 : 20:06:39
میان خورشیدهای همیشه
زیبایی تو لنگری ست
خورشیدی که
از سپیده دم همه ستارگان
بی نیازم می کند

و نگاهت
شکست ستمگری ست
نگاهی که عریانی روح مرا
از مهر جامه ایی کرد
بدان سان که کنونم ...

و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری ست
... دیدن ادامه »
آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است
وینک مهر تو
نبرد افزاری
تا با تقدیر خویش
پنجه در پنجه کنم

میان آفتاب های همیشه
زیبایی تو
لنگری ست
نگاهت شکست ستمگری ست
و چشمانت با من گفتند
که
فردا
روز دیگری ستبرای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید