تیوال | Alireza Gh درباره مستند قطار مسیر۶۰: مستند خیلی خوبی بود ولی کمی ناپیوستگی در ارائه انبوه
S3 : 03:01:52
Alireza Gh
درباره مستند قطار مسیر۶۰ i
مستند خیلی خوبی بود ولی کمی ناپیوستگی در ارائه انبوه اطلاعات جمع آوری شده قابل مشاهده بود
رضا غیوری این را خواند
آذرمهر و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید