تیوال | ساز دهنی درباره فیلم دکتر ژیواگو: فکر کنم بعد از دیوار برلین و بحران موشکی کوبا یکی
S3 : 03:36:57
فکر کنم بعد از دیوار برلین و بحران موشکی کوبا
یکی از پرچالش ترین نکات و پربحث ترین آثار بین جبهه چپ و دنیای لیبرالیسم افراطی این فیلم بوده
یک نمونه درست از اینکه هنر چقدر می تونه فراتر از مرزها حرکت کنه
جوری که حتی میتونی از فیلم و نگاهش به دسته های سیاسی خوشت نیاد, اما نمیتونی عاشقش نباشی. نمیتونی از دیدنش لذت " لذت از قاب و رنگ و بازی و میزانسن و لوکیشن" نبری.....
علی جباری، علی عبداللهی و امیر مسعود این را خواندند
بامداد و حمیدرضا مرادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید